Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm veşartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

 

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarakanılacaktır)

AD- SOYAD: H.E.N.A Akman Ticaret.

ADRES:        Poyraz Cad. No:3/1 Ayvalık BALIKESİR


İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığıtakdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ekücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğinipeşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimlerkarşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhütedilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunanveya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerindentalep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmaküzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifadeeder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerindenelektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatıbelirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilenfiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı    H.E.N.A. Akman Ticaret

Adres       Poyraz Cad. No:3/1 Ayvalık Balıkesir

Telefon     0507 2541227

Faks

Eposta      info@bebekmalzeme.com5. ALICI BİLGİLERİ


{adınız}

{lastname}

{company}

{address_1}

{address_2}

{city}

{postcode}

{zone}

{zone_code}

{country}

Teslim edilecek kişi   {firstname}     {lastname}

Teslimat Adresi   {company} 

                            {address_1}

                            {address_2}

                            {city}  {postcode}  {zone}  {zone_code}  {country}

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ


Ad/Soyad/Unvan      {firstname}     {lastname}

Adres                         {address_1}

                                  {address_2}

                                  {city}  {postcode}  {zone}  {zone_code}  {country}

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı,marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerinikampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilenfiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatıaşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafındanödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine siparişile birlikte 

teslim edilecektir.

 

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temelnitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileriokuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinikabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamdateyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICItarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere aittemel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimatbilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüteder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ileALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki önbilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiğiadresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’yateslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkısaklıdır. 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereğiolan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasalmevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk vedürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi,işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ilehareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yıbilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklıbir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesininimkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, budurumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciyebildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğinikabul, beyan ve taahhüt eder.